AXA 1 -TURISMUL, PRIMUL PILON AL DEZVOLTĂRII LOCALE – „NOVACI-POARTA CĂTRE DRUMUL REGELUI”

PI 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de turism si activelor turistice publice: construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii publice de turism şi/sau agrement

1.

Amenajare zonă de agrement și recreere Pădurea Statului Hirișești

5.500.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

2.

Crearea de infrastructură de turism și agrement (parcuri, locuri de joacă, piste de biciclete, zone pietonale)

3.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

3.

Înființarea unui Muzeu tradițional

2.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2027

4.

Realizarea de stane ecologice

1.000.000

Buget local

31.12.2035

PI 1.2 Crearea unei infrastructuri multifuncționale în domeniile turistic şi conex

5.

Înființarea Centrului de Excelență Rânca pentru Turism (CERT) – Centru de Excelență în turism montan și dezvoltare montană

5.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2028

PI 1.3 Marketing teritorial şi promovare

6.

Elaborarea și implementarea unui plan de marketing teritorial

500.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2028

PI 1.4 Crearea şi sprijinirea unor programe de promovare a culturii locale, meşteşugurilor, artelor şi tradițiilor în cadrul Centrului de Creație, Arte şi Tradiții Novaci

7.

Elaborarea și implementarea Strategiei de operare a Centrului de Creație, Arte și Tradiții Novaci

100.000

Buget local

Permanent

AXA 2 -CADRU DE VIAȚĂ ȘI ORGANIZARE TERITORIU – AXĂ SUPORT – „NOVACI-ORAȘ PENTRU OCHI, MINTE ȘI SUFLET”

PI 2.1 Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea fizică a spațiilor publice urbane

8.

Amenajarea integrată a zonei centrului civic și implementarea conceptelor Noului Bauhaus European

5.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

9.

Amenajare integrată a cartierelor / zonelor urbane (Zona centrala orasului Novaci: Parang, Gruiului, Trandafirilor, Ocolului, Brezulescu, Aleea Morii, Dumbrava Balani)

5.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

10.

Amenajarea și sistematizarea integrată a centrului zonei turistice Rânca

2.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

11.

Construire Centru de Tineret, amenajare loc de joacă și pasaj pietonal sat Pociovaliștea, oraș Novaci – etapa a II-a

3.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2024

12.

Înființare Centru Orășenesc de Creație, Arte și Tradiții și traseu ciclo-pietonal în orașul Novaci, judetul Gorj – etapa a II-a

3.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2024

PI 2.2 Conservarea, imbunatatirea şi extinderea infrastructurii verzi-albastre

 

13.

Amenajarea zonei de maluri și crearea unei faleze / zonă de promenadă / spații verzi pe malul râului Gilort

3.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

 

14.

Modernizarea /extinderea spațiilor verzi existente, crearea de spatii verzi prin reconversia si/sau reutilizarea spatiilor si terenurilor abandonate, degradate, a altor terenuri urbane si transformarea lor in zone verzi

3.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

 

15.

Elaborarea PM a siturilor Natura 2000 și a Planurilor de acțiune (PA) pentru specii – Administrator arii naturale protejate

200.000

Buget de stat

31.12.2025

 

PI 2.3 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de bază

 

16.

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată (Huluba, Sitesti, Cernadia)

4.000.000

PDD

31.12.2029

 

17.

Implementarea unui sistem de gestionare eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară

4.000.000

PDD

31.12.2029

 

18.

Construire unei rețele de transport și distribuție gaze naturale

8.000.000

Buget de stat

Buget local

31.12.2028

 

19.

Reabilitarea / modernizarea căilor de circulație, în funcție de necesități

2.000.000

Buget local

Permanent

 

20.

Reabilitarea / modernizarea / extinderea sistemului de iluminat public

2.000.000

Buget local

Permanent

 

PI 2.4 Implementarea unor demersuri de dezvoltare integrată a spațiului urban

 

21.

Crearea unui Centrul de resurse pentru dezvoltare urbană și cooperare teritorială

2.000.000

Buget local

31.12.2030

 

22.

Sprijinirea unei inițiative de tip Investiție Teritorială Integrată pentru zona submontană Gorj

50.000

Buget local

31.12.2026

 

23.

Elaborarea, în parteneriat, a unui PATZ pentru teritoriul definit de tip Investiție Teritorială Integrată

300.000

Buget local

31.12.2026

 

AXA 3 -DEZVOLTARE DURABILĂ şi CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ – AXĂ SUPORT – „NOVACI-ORAȘ VERDE ȘI SMART”

PI 3.1 Mobilitate urbană

24.

Realizarea rețelei de transport public de călători în orașul Novaci, județul Gorj – etapa a II-a

3.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2025

25.

Extinderea retelei de transport public în comun, cu mijloace nepoluante

3.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

26.

Realizarea unui sistem de tip park and ride destinat accesului în zona Rânca

5.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

27.

Realizarea unei instalații de transport pe cablu (Novaci - Ranca)

15.000.000

Fonduri rambursabile

Fonduri nerambursabile

Buget de stat

Buget local

31.12.2032

28.

Construirea/modernizarea/reabilitarea pasajelor rutiere si/sau pietonale supra și subterane, a podurilor, pasarelelor și a stațiilor pe traseul infrastructurii urbane care deserveste transportul public/arterelor de legatura

2.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

29.

Crearea/modernizare/reabilitarea de bretele în arealul urban al orașului Novaci

2.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

30.

Extinderea infrastructurii de transport alternativ, nemotorizat

2.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

PNRR

31.12.2029

31.

Îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație, digitalizarea transportului ca masuri complementare

1.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

32.

Elaborarea PMUD pentru perioada 2024-2035

20.000

Buget local

31.03.2024

PI 3.2 Eficiență energetică

33.

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

12.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

PNRR

31.12.2029

34.

Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale

3.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

PNRR

31.12.2029

35.

Producerea de energie verde prin infiintarea de parcuri fotovoltaice

4.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

PNRR

31.12.2029

36.

Derularea unor programe de conștientizare în rândul cetățenilor

100.000

Buget local

Permanent

37.

Sprijin acordat cetățenilor și mediului privat în accesarea de programe destinate eficientizării energetice a spațiilor utilizate

100.000

Buget local

Permanent

38.

Dezvoltarea unui sistem de management energetic integrat la nivelul localității

600.000

Buget local

Alte fonduri

31.12.2030

39.

Elaborarea PAED și aderarea la Convenția Primarilor

200.000

Buget local

31.12.2030

PI 3.3 Implementarea conceptului de Smart City

40.

Introducerea de Sisteme inteligente de management urban/local la nivelul UAT Oras Novaci

4.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

PNRR

31.12.2029

41.

Elaborarea în format GIS a documentului de amenajare a teritoriului și de planificare urbană de tip – PUZ (Plan Urbanistic Zonal), Statiunea Ranca, jud Gorj

600.000

Buget local

PNRR

30.06.2026

42.

Creșterea gradului de digitalizare a administrației publice locale și a serviciilor oferite de aceasta

600.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

43.

Creșterea gradului de digitalizare a instituțiilor publice locale (sănătate, educație, servicii sociale, cultură) și a serviciilor oferite de acestea

600.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

44.

Crearea unui centru virtual / digital de resurse locale: bursa locurilor de muncă, piața virtuală locală, bază de date dialog social

100.000

Buget local

31.12.2030

45.

Crearea sistemului informatic de acțiune participativă (acesta va înregistra propunerile de proiecte la inițiativa comunității și va prioritiza investițiile în funcție de opțiunile cetățenilor)

100.000

Buget local

31.12.2030

46.

Crearea registrului electronic al spațiului financiar de acțiune publică

100.000

Buget local

31.12.2030

AXA 4 -COEZIUNE SOCIALĂ – AXĂ LIANT – „NOVACI-ORAȘ PENTRU OAMENI”

PI 4.1 Educație

47.

Dezvoltarea și creșterea gradului de echipare a infrastructurii educaționale (extindere infrastructură, facilități sport și recreere, dotări), inclusiv amenajarea de spații educaționale în aer liber, infrastructură sportivă conexă infrastructurii școlare, etc

5.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

PI 4.2 Sănătate

48.

Extinderea/modernizarea/reabilitarea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Novaci

6.000.000

PS

Buget local

Buget de stat

31.12.2029

49.

Dotarea / modernizarea Dispensarului TBC

3.000.000

PS

Buget local

Buget de stat

31.12.2029

50.

Transformarea unei secții a Spitalului Orășenesc Novaci în secție de reabilitare / recuperare / paliație

3.000.000

PS

Buget local

Buget de stat

31.12.2029

51.

Investiții în infrastructura publică a Spitalului Orășenesc Novaci

2.000.000

PS

Buget local

Buget de stat

31.12.2029

52.

Construirea unui pavilion nou al Spitalului Orășenesc Novaci

8.000.000

PS

Buget local
Buget de stat

31.12.2029

53.

Crearea unei unități de furnizare de servicii de îngrijire paliativă, inclusiv îngrijire paliativă la domiciliu

2.000.000

PS

Buget local

Buget de stat

31.12.2029

PI 4.3 Servicii sociale

54.

Centru integrat/multifunctional de asistenta sociala in oras Novaci, judetul Gorj

3.000.000

PIDS

Buget local

Buget de stat

31.12.2029

55.

Crearea unui Centru multifuncțional/sport/cultură destinat copiilor care provin din zone izolate sau defavorizate care să asigure accesul acestora la activități sportive, recreative sau culturale

4.000.000

PIDS

Buget local

Buget de stat

31.12.2029

56.

Dezvoltarea de Servicii de suport pentru persoane vârstnice, inclusiv servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

2.000.000

PIDS

Buget local

Buget de stat

31.12.2029

57.

Adoptarea de masuri pentru mentinerea tineretului in Novaci

1.000.000

PIDS

Buget local

Buget de stat

31.12.2029

58.

Construirea de locuințe sociale destinate tinerilor / personalului cu înaltă calificare etc

3.000.000

PNRR

Buget local

Buget de stat

30.0

 

AXA 5 -DEZVOLTARE ECONOMICĂ – AXĂ LIANT – „NOVACI-ORAȘ PRODUCTIV ȘI REZILIENT”

PI 5.1 Crearea de infrastructură suport destinată dezvoltării mediului de afaceri local

59.

Crearea unui incubator de afaceri destinat sprijinirii IMM-urilor la nivel microregional (teritoriul urban și comune adiacente/ deservite)

1.500.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

60.

Crearea unui parc industrial cu specific agro-alimentar, mulat pe resursele zonei (oierit – valorificare lână, produse lactate, produse din carne; fructe de pădure și alte produse montane; micro industrie destinată turismului)

7.000.000

PR SV Oltenia

Buget local

31.12.2029

PI 5.2 Instrumente şi servicii pentru mediul de afaceri

61.

Implementarea în parteneriat cu AJOFM de programe de reconversie și formare în domeniile turistic și conexe

500.000

PIDS

PEO

Buget local

Buget de stat

31.12.2029

62.

Infrastructură și instrumente de susținere a antreprenoriatului social

500.000

Buget local

31.12.2035

63.

Crearea unei monede electronice locale în cadrul unui parteneriat pentru economia locală

500.000

PIDS

Buget local

Buget de stat

31.12.2029

64.

Redactarea și aprobarea (consultare locală, Consiliul Local, Consiliul Concurentei) Cartei achizițiilor publice durabile/verzi, responsabile și solidare în Novaci

20.000

Buget local

31.12.2030

65.

Crearea și aprobarea unei scheme de minimis în domeniul micii industrii, industriei artizanale și turismului

20.000

Buget local

31.12.2030

66.

Crearea fondului ofertei funciare în sprijinul implantării și/sau dezvoltării întreprinderilor

20.000

Buget local

31.12.2030

67.

Dezvoltarea de servicii de sprijin și consultanță destinate mediului de afaceri în cadrul Centrului de resurse pentru dezvoltare urbană și cooperare teritorială

20.000

Buget local

31.12.2030

Sari la conținut